PRAVIDLÁ

Pravidlá pretekov

Zoznámte sa a stiahnite si pravidlá pretekov.​

Skrátené pravidlá pretekov

Zoznámte sa a stiahnite si skrátené pravidlá pretekov.​

Súťažné pravidlá detskej VRL

Zoznámte sa a stiahnite si pravidlá detskej VRL.​

Skrátené pravidlá pre účastníkov pretekov:

 • Predbežná prihláška u organizátora VRL je povinná.
 • Svojou prihláškou účastník potvrdzuje, že súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať špecifické pravidlá VRL.
 • Zároveň sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov a pokyny bezpečnostných a záchranných služieb.
 • Každý účastník musí prijať riziká spojené so svojou účasťou, vrátane zdravotných rizík, rizika pádov a kolízií a rizík týkajúcich sa cestnej dopravy a zlých poveternostných podmienok.
 • Účastníci musia vždy rešpektovať príslušné pravidlá cestnej premávky.
 • Účastníci budú demonštrovať náležitého športového ducha.
 • Pretekov VRL sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí sú na pretek riadne prihlásení a účasť potvrdia svojím podpisom.

  - Kadet 15 - 17 rokov
  - Muži VRL Elite 18 - 29 rokov
  - Muži A 30 - 39 rokov
  - Muži B 40 - 49 rokov
  - Muži C 50 - 59 rokov
  - Muži D 60 a viac

  - Ženy HB (handbike) bez rozdielu veku
 • Vek pretekára sa určí ako rozdiel medzi rokom konania podujatia a rokom narodenia pretekára.
 • Štartovné čísla platia iba počas príslušnej sezóny.
 • Pretekári si budú preberať čísla priebežne počas jednotlivých kôl
 • Čísla budú pretekárom v každej kategórii pridelené na základe konečného poradia .
 • Prihlášky je možné odoslať mailom, elektronicky aj osobne, najneskôr však 45 min. pred začiatkom pretekov.

Skrátené pravidlá pre organizátorov pretekov:

 • Organizátor musí účastníkom zverejniť detailné informácie, ktoré zahŕňajú nasledovné:

  - typ podujatia
  - špecifické pravidlá podujatia
  - vekové kategórie
  - detailný popis trate a popis služieb
  - program pretekov - propozície

 • Program pretekov – propozície musia obsahovať detaily o organizácií, ale minimálne nasledovné:

  - úplný kontakt na organizátora
  - špecifické pravidlá podujatia
  - typ podujatia
  - vekové kategórie
  - podrobný popis trate(í) (profil, dĺžka) 
  - občerstvenie (ak je súčasťou podujatia)
  - popis poskytovaných služieb účastníkom

 • Trať musí byť jasne označená pomocou šípok a značiek:
    
    - pričom šípka pred križovatkou je min. o rozmere 1,5 m
    - v strede vozovky namaľovaná vodou riediteľnou farbou - najlepšie žltou
    - ľavotočivé a protismerné križovatky je potrebné označiť figurantom v reflexnej veste

 • Tam, kde na podujatí sa používa viac tratí, tieto musia byť jasne označené. Miesta, ktoré budú deliť trať na rôzne smery, musia byť označené viacerými šípkami najmenej 100 metrov vopred.
 • Organizátor podujatia, musí v dostatočnom predstihu jasne vyznačiť všetky zóny, ktoré predstavujú mimoriadne riziko (nebezpečné zákruty v zjazdoch, zlé povrchy vozoviek, práce na ceste, atď.)
 • Organizátor  zabezpečí povolenie na usporiadanie cyklistických pretekov od VÚC, odbor dopravy a pobočky policajného zboru SR v danom meste.
 • Organizátor musí prijať dostatočný počet pomocníkov, aby zabezpečil bezpečnosť účastníkov a pre riadenie dopravy. Pomocníci musia byť umiestnení aspoň na všetkých veľkých križovatkách, kde účastníci nemajú prednosť v jazde podľa obvyklých pravidiel cestnej premávky.
 • Pomocníci musia byť ľahko identifikovateľní - reflexné vesty
 • Pomocníci musia byť jasne informovaní o svojej úlohe a musí im byť poskytnutý zoznam núdzových kontaktov.
 • Oficiálne vozidlá organizátorov musia byť označené rozlišujúcim označením – magnetická nálepka, označenie na zadnom skle vozidla alebo oranžovým majákom.
 • K dispozícii bude hlavné sprievodné vozidlo, zberné vozidlo, vozidlo z rozhodcom a vozidlo zo zdravotníckym personálom. Počet sprievodných vozidiel bude primeraný trati, min. v počte štyri.
 • Osobné sprievodné vozidlá je povinné nahlásiť organizátorovi, ktorý zabezpečí potrebné poučenie a budú označené.
 • Bez toho, aby boli dotknuté platné právne, administratívne a regulačné požiadavky, organizátor musí zabezpečiť prvú pomoc. Minimálne jeden zdravotnícky pracovník a dostatočné množstvo kvalifikovaného zdravotného personálu musia byť pripravení rýchlo zasiahnuť, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste trate.
 • Organizátor musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby umožnil ošetrenie a rýchlu evakuáciu zranených z každého miest trate.
 • Organizátor pretekov, nie je povinný zabezpečiť občerstvenie na trati dlhej do 90 km.
 • Pri organizácii pretekov nad 105 km, musí organizátor zabezpečiť min. jednu občerstvenie na trati a vymedziť min. jednu zónu určenú na občerstvenie.
 • Zóny na občerstvenie musia byť dostatočne vzdialené od cesty, aby nebránili premávke a zároveň bolo umožnené ostatným účastníkom prejsť bez zastavenia.
Každý organizátor pretekov zašle propozície na konzultáciu minimálne 28 dní pred pretekmi technickej komisii VRL.

 Následne, propozície budú zverejnené na internetovej stránke VRL 

www.vychodroadliga.eu 

VÝCHOD ROAD LIGA o.z.

Adresa:

9.mája 745/16

08301 Sabinov

Slovenská Republika

Tel.: +421 918 818 043

Email: vychodroadliga@azet.sk

IČO: 42422311

IBAN: SK1452000000000016480977