+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów

Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów

>>PROPOZÍCIE<<

REGULAMIN
KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW dla AMATORÓW 2022
Tarnów, 29 maja 2022 r.
Art. 1. Cele wydarzenia
– propagowanie amatorskiego kolarstwa szosowego wśród dorosłych i młodzieży
– nowoczesne przekazywanie wiedzy historycznej o kurierach Polskiego Państwa Podziemnego
– promocja walorów turystycznych i krajobrazowych gmin i miejscowości partnerskich wydarzenia
– sportowe upamiętnienie wiekopomnego jubileuszu, poświęconego pamięci dla dzieł Ignacego Łukasiewicza
Art. 2. Oficjalna nazwa
Nazwa wydarzenia brzmi: Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów. Wyścig został umieszczony w oficjalnym kalendarzu Komisji
Masters i Cyklosportu Polskiego Związku Kolarskiego na rok 2022.
Art. 3. Organizatorzy wydarzenia
Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów dla Amatorów jest Carpathian Race Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(adres: PL 33-100 Tarnów, ul. Jana Kasprowicza 16/2). Partnerem sportowym jest Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” Tarnów
(adres: PL 33-100 Tarnów, ul. Ignacego Przybyłkiewicza 61, www.sokoltarnow.pl). Oficjalna strona internetowa wyścigu:
www.carpathianrace.eu oraz www.twitter.com/CarpathianRace www.facebook.com/KarpackiWyscigKurierow.
Art. 4. Data, miejsce i dystans wyścigu
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 27 sierpnia (sobota) 2022 r. Start honorowy o godzinie 12:00.
Gospodarze wyścigu: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski (powiat tarnobrzeski) i Gmina Padew Narodowa (powiat mielecki)
Pełny dystans dla mężczyzn, to 100 kilometrów (cztery rundy po 25 kilometrów), a dla kobiet, to 50 kilometrów (dwie rundy po
25 kilometrów) ze startu wspólnego.
Art. 5. Warunki uczestnictwa
a. Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów, to ogólnodostępna impreza dla amatorów kolarstwa szosowego. W imprezie nie
mogą brać udziału zawodniczki/zawodnicy posiadający licencję Elity, U23 oraz Junior, wystawione przez narodowe lub
regionalne federacje kolarskie; uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
– uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – link do systemu zgłoszeń internetowych znajduje na
stronach: sokoltarnow.pl oraz carpathianrace.eu (zakładka: Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów) oraz do uiszczenia opłaty
startowej online zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu; oryginał dowodu opłaty startowej każdy zawodnik musi
zachować do wglądu w biurze zawodów, do ewentualnego przedstawienia przy odbiorze numerów startowych, należy również
posiadać dowód osobisty do okazania.
– obowiązuje limit uczestników do 200 zawodników. Limit może zostać zwiększony lub zmniejszony przez organizatora zgodnie z
obowiązującymi w danym czasie przepisami, ograniczeniami i decyzjami administracyjnymi, związanymi z pandemią COVID-19.
W przypadku konieczności zmniejszenia limitu uczestników, będzie obowiązywała kolejność wpłat.
– rejestracji internetowej należy dokonać wraz z opłatą startową. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność
wpłat, zgłoszenie internetowe bez dokonania opłaty nie zostanie uwzględnione.
– każdy uczestnik otrzyma komplet numerów startowych; odbioru numerów należy dokonać osobiście w Biurze Zawodów (Urząd
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul. Gen. L. Okulickiego 1) ) zgodnie z programem wydarzenia, opublikowanym na
stronach: sokoltarnow.pl oraz carpathianrace.eu.
– zgłoszenie internetowe jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Karpackiego Wyścigu Kurierów dla
Amatorów z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego warunków.
b. wyścig ma charakter otwarty, a prawo udziału w nim mają osoby:
– pełnoletnie
– urodzone w latach 2006, 2005 i 2004 do ukończenia 18 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej
opiekę w czasie trwania zawodów – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażające zgodę na
udział nieletniego w Karpackim Wyścigu Kurierów dla Amatorów, według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie:
carpathianrace.eu, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej,
wydrukować, podpisać i złożyć podczas odbierania numerów startowych w Biurze Zawodów; rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
c. każdy zawodnik zgłoszony do startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna); dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające
dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu; fakt ten zawodnik potwierdza
poprzez dokonanie zgłoszenia przez Internet; w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku
przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na stosownym oświadczeniu
własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli
opiekę nad nieletnim zawodnikiem w czasie trwania imprezy.
d. sprzęt sportowy
– każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku sztywnym
– obowiązuje rower szosowy wg przepisów sportowych PZKol.
– obowiązuje zakaz startu na rowerach z napędem elektrycznym
– obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek słuchawek podczas wyścigu
– wymaga się kierownicy standardowej szosowej, nie można stosować żadnych dostawek np. do jazdy indywidualnej na czas
W przypadku niezastosowania się do warunków dotyczących sprzętu, organizator zastosuje wobec zawodnika jedną z kar
wymienionych w niniejszym regulaminie
e. każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą zawodów.
f. pojazdy towarzyszące uczestnikom na trasie podczas wyścigu są bezwzględnie zabronione.
g. zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW; organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników.
h. uczestnicy oświadczają, że są świadomi ewentualnych zagrożeń związanych z COVID-19 oraz startują na własną
odpowiedzialność i będą stosowali się do zmieniających się przepisów, zaleceń obowiązujących w danym czasie.
Art. 6. Opłaty startowe
a. obowiązuje opłata startowa, uiszczana elektronicznie, która do dnia 24 sierpnia 2022 r. wynosi 100,00 złotych; w dniach 25 –
27 sierpnia 2022 r. opłata startowa wynosić będzie 200,00 złotych.
b. każdy uczestnik po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje w Biurze Zawodów komplet numerów startowych uprawniający do
startu w wyścigu.
c. dowód opłaty startowej oraz dowód tożsamości każdy uczestnik musi posiadać do wglądu, podczas akredytacji przy odbiorze
numerów startowych.
d. opłaty startowe nie będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania wyścigu
e. nie zwraca się opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub do nich nie przystąpiły; opłaty nie można przenieść
na osoby trzecie; płatności nie podlegają zwrotowi, wyjątek stanowi ewentualna konieczność zmniejszenia limitu ilości
zawodników lub odwołanie imprezy kolarskiej przez organizatora z przyczyn niezależnych, takich jak klęska żywiołowa, stan
wyjątkowy i zagrożenie epidemiologiczne.
Art. 7. Gwarantowane świadczenia dla uczestników
– komplet numerów startowych
– pomiar czasu i wyniki rywalizacji
– pamiątkowy medal dla każdego
– oznaczona trasa i zabezpieczona trasa
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– profesjonalna organizacja i kolarska oprawa scenograficzna
Art. 8. Zasady przeprowadzenia wyścigu
a. wyścig odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z wyznaczoną mapą trasy udostępnioną na
stronach: sokoltarnow.pl i carpathianrace.eu
b. start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego zgodnie z przepisami PZKol.
c. trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora oraz przez policję, ratowników medycznych, obsługę techniczną i
porządkową.
d. obowiązywać będzie limit czasowy określony w programie wyścigu, a uczestnicy, którzy go przekroczą, nie będą klasyfikowani.
e. zawodnicy zdublowani będą automatycznie wycofywani z rywalizacji, ale jednocześnie klasyfikowani przez komisję
sędziowską.
f. tablica z numerami startowymi zawodników do kontroli antydopingowej będzie umieszczona na tablicy przy mecie;
niezgłoszenie się do kontroli antydopingowej wylosowanego zawodnika w ciągu 30 minut od ogłoszenia powoduje
jego dyskwalifikację.
Art. 9 Zasady poruszania się w kolumnie wyścigu
a. podczas wyścigu uczestnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając
na prawą stronę jezdni.
b. uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do
skrzyżowania lub przejazdu kolejowego.
c. uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
d. każdy uczestnik powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie, wyposażonym w co najmniej jeden sprawny hamulec.
e. naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym.
f. podczas sprintów na premie lub na finiszu rywalizacji, uczestnik musi trzymać się swojego toru jazdy.
Art. 10. Zasady ruchu drogowego
a. wyścig odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja
oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
b. wszyscy uczestnicy winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.
c. uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy
pojedynczych zabudowań.
d. w przypadku straty większej niż 15 minut do pilota prowadzącego wyścig, policja ma prawo na przecięciu dróg zatrzymać
uczestników w celu przepuszczenia ruchu samochodowego.
e. zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem
oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez służby organizatora.
f. uczestnicy muszą dostosować się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez
policję.
g. za wypadki na trasie imprezy ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi, który przyczynił się wskutek
naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistniałego zdarzenia; organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kolizje i wypadki na trasie.
Art. 11. Klasyfikacja indywidualna
a. klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona z podziałem na wiek i płeć, zgodnie z kategoriami zapisanymi w regulaminie;
wyniki będzie można sprawdzić bezpośrednio po wyścigu na tablicy ogłoszeń oraz na stronach: sokoltarnow.pl i
carpathianrace.eu
b. zwycięzcą zostanie uczestnik/uczestniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie i nie pominie żadnego punktu
kontrolnego.
c. zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą osobno dekorowani i nagradzani.
d. będzie obowiązywała dodatkowa indywidualna klasyfikacja dla najlepszego sprintera open, która zostanie wyłoniona, podczas
czterech premii lotnych, usytuowanych na półmetku każdej rundy wg punktacji: 1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce – 3 pkt, 3 miejsce –
1 pkt.
e. uczestnicy z licencją Masters, uzyskają punkty do klasyfikacji Komisji Masters i Cyklopspotu PZKol. zgodnie z zasadami
punktacji.
Art. 12. Klasyfikacja drużynowa
a. w ramach wyścigu nie będzie prowadzona osobna klasyfikacja drużynowa.
b. uczestnikom przysługuje prawo do podania na liście zgłoszeń swojej przynależności klubowej, miejsca zamieszkania lub innej.
Art. 13. Kategorie wiekowe
Podczas wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Kobiety: Mężczyźni:
Kategoria K1 – rok urodzenia 2004-2006
Kategoria K2 – rok urodzenia 1992-2003
Kategoria K3 – rok urodzenia 1982-1991
Kategoria K4 – rok urodzenia 1972-1981
Kategoria K5 – rok urodzenia 1962-1971
Kategoria K6 – rok urodzenia 1952-1961
Kategoria K7 – rok urodzenia 1951 i starsze
Kategoria M1 – rok urodzenia 2004-2006
Kategoria M2 – rok urodzenia 1992-2003
Kategoria M3 – rok urodzenia 1982-1991
Kategoria M4 – rok urodzenia 1972-1981
Kategoria M5 – rok urodzenia 1962-1971
Kategoria M6 – rok urodzenia 1952-1961
Kategoria M7 – rok urodzenia 1951 i starsi
Art. 14. Ustawienie w sektorach startowych
a. zawodnicy będą ustawieni w sektorach startowych zgodnych z kategoriami wiekowymi.
b. start sektorowy następuje co 1-2 minuty wg decyzji komisji sędziowskiej.
c. zmiana sektora startowego zostanie ukarana karą czasową.
Art. 15. Ceremonie oficjalne
Bezpośrednio po zakończeniu wyścigu, odbędzie się dekoracja pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategorii open
(bez względu na kategorie wiekowe). Dodatkowo będą dekorowani zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych.
Przewidziana jest również dekoracja zwycięzców klasyfikacji dodatkowej.
Art. 16. Kary regulaminowe
Komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zastosować następujące kary wobec uczestników: upomnienie, kara
czasowa lub dyskwalifikacja.
Art. 17. Uwagi do wyników rywalizacji
Uwagi odnośnie przebiegu imprezy jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej do sędziego
głównego zawodów przez okres 30 minut od czasu ogłoszenia wyników. Ostateczna decyzja należy do sędziego głównego i nie
podlega ponownej weryfikacji.
Art. 18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy nie mogą
zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W
przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy będą ukarani dyskwalifikacją.
Art. 19. Ochrona danych osobowych i ochrona dóbr osobistych
a. uczestnik i rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i danych
dziecka oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby publicznego ogłoszenia wyników imprezy oraz promocji i
marketingu imprezy kolarskiej, a także zgodę na poniższe klauzule:
„Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust.1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, na nieodpłatne utrwalanie i
korzystanie z wizerunku zawodnika i jego wypowiedzi utrwalonych na potrzeby lub w związku z imprezą kolarską przez
organizatora i sponsorów imprezy bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne
udostępnianie w Internecie i Intranecie oraz wszystkich kanałach komunikacji organizatora/sponsorów używanych we wszystkich
formach reklamy, komunikacji, promocji i marketingu imprezy kolarskiej (oraz jej przyszłych edycji), a także organizatora i
sponsorów, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu (np. telewizji, prasy, radia, na billboardach,
plakatach, ulotkach), wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i
adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa.“
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka będącego zawodnikiem) zgromadzonych
m.in. w formularzu zgłoszeniowym oraz materiałach utrwalonych podczas imprezy kolarskiej przez organizatora w celach
zapewnienia zawodnikowi uczestnictwa w imprezie, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych“
Zgody, o których mowa w niniejszym postanowieniu, można cofnąć w każdym momencie, lecz jej wycofanie powoduje
niemożność wzięcia udziału w niniejszym wyścigu.
b. wykorzystanie danych i wizerunku zawodnika może nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych
przez organizatora i/lub jego sponsorów związanych z zawodami, ich organizacją i promocją, oraz w materiałach promujących
wydarzenia towarzyszące imprezie kolarskiej (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne) także w latach przyszłych.
c. wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku zawodnika jest równoznaczne z nieodwoływalnym przeniesieniem na
organizatora i sponsorów majątkowych praw autorskich do relacji video lub/i zdjęciowej oraz wykorzystania ich na
następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką,
– wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa powyżej
– publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania utworu fotograficznego,
– sporządzania cyfrowego zapisu utworu fotograficznego i wprowadzania go do Internetu jako formy rozpowszechniania,
– wprowadzania utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części i
udostępnianie w Internecie.
– uczestnikom i ich w/w przedstawicielom ustawowym oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych zawodników.
d. zasady przetwarzania danych osobowych zawodników, rodziców i opiekunów zostały zawarte w klauzuli informacyjnej, zaś w
celu pozyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
e. uczestnik ponosi względem organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń
względem osób uprawnionych do korzystania z jego dóbr osobistych zgodnie z niniejszym artykułem.
f. uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w niniejszym wyścigu.
g. administratorem danych osobowych zebranych w formularzach rejestracyjnych oraz zebranych podczas i w związku z imprezą
kolarską są Carpathian Race Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: PL 33-100 Tarnów, ul. Jana Kasprowicza 16/2) oraz
Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” Tarnów (adres: PL 33-100 Tarnów, ul. Ignacego Przybyłkiewicza 61).
h. administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwe jest skontaktowanie się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób
jak z administratorem danych określony powyżej.
i. podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w niniejszym wyścigu, jak również w celach
archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług; przetwarzanie danych jest
niezbędne do zrealizowania imprezy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu bezpośredniego
własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania imprezy kolarskiej stanowi art. 6 ust.
1 lit b) zaś w pozostałych celach art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
j. podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym, sponsorom imprezy – przy czym takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane
osobowe zawodników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
k. podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z
udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania; administrator zaprzestanie wcześniej przetwarzać dane
wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zawodnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych
celach.
l. uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania; uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego.
ł. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych zawodnika jest zgoda, uczestnik ma prawo wycofania zgody;
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
m. w zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora jego danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi
danych.
n. uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych.
o. podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie kolarskiej jest konieczne; podanie danych osobowych w
celach marketingowych jest dobrowolne.
Art. 20. Postanowienia końcowe
a. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody
oraz w czasie powrotu z nich.
b. uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
c. organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią
przed, w trakcie lub po zawodach.
d. uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym
uczestnikom niniejszego wyścigu oraz osobom trzecim.
e. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
f. w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z niniejszym wyścigiem, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami
odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
g. uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza
zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
h. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania
niniejszego wyścigu.
i. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa; zgłoszenie internetowe
potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
j. osoby zawieszone w prawach zawodnika przez komisję dyscyplinarną PZKol., nie mają prawa startu w niniejszym wyścigu.
k. wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; w przypadku zaistnienia „siły wyższej” i/lub ekstremalnych
warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu zawodników, organizator w porozumieniu z sędzią głównym może
odwołać lub przerwać niniejszy wyścig.
l. uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do
organizatora i komisji sędziowskiej; nie można używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
ł. nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie działań
niezgodnych z jego postanowieniami.
m. organizator wraz z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmiany.
Załącznik nr 1
– opis jednego okrążenia
PKT KM MIEJSCE KOMENTARZ
1 0.00 Baranów Sandomierski / Rynek przedłużenie ul. Zamkowej w Baranowie Sand.
2 0.10 wyścig w prawo na ul. Kościuszki
3 0.30 kościół po lewej; wzdłuż ul. Kościuszki
4 2.90 wyścig w prawo znak STOP
5 3.30 OSP Dymitrów Duży po lewej
6 4.10 wyścig w lewo w stronę kopca z krzyżem przed tablicą: Dymitrów Duży, koniec miejscowości
7 5.70 wyścig w prawo na mostek tablica: Gmina Padew Nar. powiat mielecki
8 5.80 Domacyny
9 5.80 wyścig w lewo na rozwidleniu
10 6.90 wyścig w lewo na: Padew Nar. 4 km po prawej kościół; w lewo na: Przykop 1 km
11 7.10 Domacyny, koniec miejscowości
12 7.70 Wojków
13 8.30 wyścig w prawo za drogą główną przed kaplicą z 1908
14 8.60 OSP Wojków po prawej; sklep spożywczy
15 8.80 kaplica po lewej
16 8.90 Wojków, koniec miejscowości
17 9.30 przejazd kolejowy bez zapór! linia szerokotorowa
18 9.40 jezioro „Balaton” po lewej
19 9.90 Padew Narodowa
20 10.10 wyścig prosto na podporządkowaną ul. Wałową
21 10.50 wyścig w lewo nadal ul. Wałową po prawej: ul. Stawowa (gruntowa)
22 10.90 wyścig w prawo na ul. Szeroka
23 11.60 wyścig w prawo na ul. Grunwaldzką (początek bufetu)
24 12.60 Kębłów
25 12.70 wyścig prosto po lewej: droga podporządkowana
26 14.60 wyścig w prawo kierunek: Przykop; w lewo: na Gawłuszowice
27 14.90 Zaduszniki
28 15.50 przejazd pod wiaduktem kolejowym premia lotna
29 16.00 miejsce narodzenia Ignacego Łukasiewicza po lewej: tablica pamiątkowa
30 16.40 kaplica i szkoła po prawej
31 17.80 Przykop Zaduszniki, koniec miejscowości
32 18.00 wyścig w prawo kierunek: Domacyny
33 18.10 Domacyny
34 18.90 wyścig w lewo przed nieczynnym kościółkiem
35 20.60 wyścig w prawo przed krzyżem; na drogę do 10 ton
36 21.20 Dymitrów Mały
37 22.20 wyścig prosto w prawo na: Dymitrów Duży 2 km
38 23.00 Baranów Sandomierski ul. Zamkowa
39 24.20 Zamek po lewej
40 24.30 przez most
41 24.40 zakręt w prawo po drodze głównej
42 25.10 Baranów Sandomierski / Rynek linia startu / mety

Dátum

27. aug 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

PROPOZÍCIE

Štítky

Ostatné podujatia,
VRL

Organizátor

VRL o.z.
PROPOZÍCIE