+421 918 818 043
info@vychodroadliga.sk

DVRL – 9. kolo

DVRL – 9. kolo

>>>PROPOZÍCIE<<<

BIKE KLUB Brezovica nad Torysou, organizuje preteky pre
deti Čarnohurček 2022, ktorý je zároveň 9. kolom detskej
východ MTB ligy
Miesto: Brezovica nad Torysou, okres Sabinov
Dátum: 20. 8. 2022, sobota
Usporiadateľ: BIKE KLUB – Brezovica
Kancelária pretekov: Futbalové ihrisko Brezovica 20. 8. 2022 v čase od 8.00 hod. do 9.30 hod.
Prihlásenie: https://pretekaj.sk/sk/c/dvrl alebo www.vychodroadliga.eu
mailom: vychodroadliga@azet.sk
Štart: 10.15 hod.
Tombola: 16.00 hod.
Riaditeľ pretekov: Mgr. Marta Oslovičová
Hlavný rozhodca: Mgr. Stanislav Klimeš
Zdravotná služba: Mgr. Janka Hucková
Štart: Futbalové ihrisko Brezovica
Cieľ: Futbalové ihrisko Brezovica
Kategórie: Dievčatá a chlapci súťažia v samostatných kategóriách:
Baby: rok narodenia 2018 a mladší,
Mikro: rok narodenia 2016-2017,
Mili: rok narodenia 2014-2015,
Mini: rok narodenia 2012-2013,
Mladší žiaci: rok narodenia 2010-2011,
Starší žiaci: rok narodenia 2008-2009.
Trasa:
Baby: 100 metrov v areáli futbalového ihriska Brezovica
Mikro: malý okruh (1 x 600 m)
Mili: malý okruh (2 x 600 m)
Mini: malý okruh (3 x 600 m)
Mladší žiaci: veľký okruh (1 x 5 000 m)
Starší žiaci: veľký okruh (2 x 5 000 m)
Cena štartovného:
0 – 4 rokov – 0 €
5 – 14 rokov – 2 €
Vyhodnotenie:
Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách získajú medaily, vecné ceny.
Radenie pri štarte:
1. Pri radení pretekárov na štart budú prví piati pretekári v priebežnom poradí
príslušnej kategórie stavaní na štart v prvom päťmiestnom koridore. V ďalších
koridoroch budú pretekári stavaní podľa priebežného poradia.
2. Pretekári, ktorí sa neprihlásia online do uzávierky, ale až v deň pretekov pred
štartom, strácajú nárok na ukladanie v prvých koridoroch aj keď majú podľa
priebežného poradia na to nárok. Budú zaradení na štart v poradí, v akom sa
prihlásili.
3. V prípade, že sa na preteky prihlási pretekár online prvýkrát a nie je evidovaný
v celkovom poradí, bude radený pred pretekárov, ktorí sa prihlásia po
uzávierke v deň pretekov.
4. Pretekár, ktorý bude štartovať prvýkrát a prihlási sa v deň pretekov, bude na
štart ukladaný v poradí, v akom sa prihlásil.
5. Pretekár musí byť v priestoroch štartu minimálne 10 minút pred štartom. Pri
oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec.
6. Organizačno-technický realizátor určí ukladanie na štart v nesúťažnej kategórii
Baby podľa vlastného uváženia a podľa počtu štartujúcich sa táto kategória
môže deliť na chlapcov a dievčatá.

Podmienky účasti:
1. Za štart pretekára zodpovedá jeho zákonný zástupca. Vyžadujeme pri
prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné riziko, vrátane pripravenosti na preteky.
3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na
hlave počas celých pretekov.
4. Štartovné čísla musí účastník po skončení pretekov vrátiť usporiadateľovi.
Nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú
neprenosné na inú osobu.
5. Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom,
aby ich predbehli bez prekážania.
6. Ak účastník opustí bezdôvodne trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode
ako ju opustil.
7. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, štartovné
sa účastníkovi nevracia.
8. Zákonný zástupca svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť
pretekára (účastníka pretekov) za škodu spôsobenú na majetku alebo na
zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
9. Dodržiavanie platných pandemických opatrení vydaných Úradom verejného
zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou SR pre dané časové
obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom
podujatí.
10.Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade
nepredvídaných okolností.
Záverečné ustanovenia:
A. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto
rozpisu.
B. Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov.
C. Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia
a pretekov na hlave.
D. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s
podmienkami štartu potvrdí zákonný zástupca, alebo tréner svojím podpisom
do štartovnej listiny.
Parkovanie:
Kontakt:
tel.: 0948 006 615 Marta (člen Bike klubu Brezovica)
email: bikeklubbrezovica@gmail.com, martaoslovic@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/cyklomaratoncarnohurec
https://www.facebook.com/groups/586798931375572

Dátum

20. aug 2022
Expired!

Čas

Celý deň

Viac info

REGISTRÁCIA

Štítky

DVL

Miesto

Brezovica

Organizátor

VRL o.z.
REGISTRÁCIA